8 می، 2019

مقایسه روش های مختلف گندزدائی و سالم سازی آب استخر از نظر میکروبی

 مقایسه روشهای مختلف گندزدائی و سالم سازی آب استخر از نظر میکروبی

 مقصود از گندزدايي آب استخر, از بين بردن عوامل بيماريزا (پاتوژن) و جلوگيري از شيوع بیماریهای قابل انتقال بوسيله آب است و یا گندزدایی آب یک فرایند از عملیات تصفیه است که در نتیجه آن باکتری های موجود در آب از بین می روند و مواد آلی که تامین کننده غذای باکتریها است اکسید می شوند(غیر قابل استفاده می شوند). استخرهاي شنا بايد به گونه اي طراحي گردند كه آب آنها بطورمستمرتوسط مواد شيميايي و يا روش هاي مناسب ديگرموردعمليات گندزدایی ً فرايند كنترل ميزان مواد شيميايي اصلي آن نيز به صورت خودكارانجام شود. قراربگيرد و ترجيحا برای گندزدایی آب استخرهای شنا روش های متعددی مانند استفاده از کلر، برم، ید، سیانورات های کلره، ازن ژنراتورها و لامپ های اشعه ماوراء بنفش استفاده می شود. گرچه گزینه مناسب تر که با وسعت بیشتری کاربرد دارد کلر و تا حدودی برم می باشد. سیانورات های کلره توسط بعضی ازمراجع اجازه داده نشده است. استفاده ازلامپ های اشعه ماورا بنفش  به خاطرعدم بجا گذاشتن باقیمانده گندزدا وتأثیرزیاد کدورت بر کارایی آن ،محدود می باشد. ید به طور گسترده استفاده نشده است. ولی گزارشات حاکی از کاربردرضایت بخش این ماده دراستخرهای شنای سرباز، بوده است. پایداری ید از کلربیشتراست. اشعه ماورا بنفش همراه با پراکسید هیدروژن برای گندزدایی استخرهای شنا بطورمؤثر بکاررفته است. برم به شکل کلرید برم با آب وآمونیاک واکنش نموده و تشکیل برم آمین ها را می­دهد که گزارشات ارجحیت این ترکیب برای از بین بردن باکتریها و ویروس ها نسبت به کلرآمینها را نشان می دهد. بهر حال تا چند سال اخیر کلرترکیب شیمیایی انتخابی برای گندزدایی آب استخر بوده است. کلرممکن است به شکل گاز فشرده شده )مایع(، محلول هیپوکلریت سدیم25/5 یا 12یا15 درصد، یا هیپوکلریت کلسیم پودر یا قرص 65 درصد مورد استفاده قرار می گیرد.

اخیرا با توجه به پیشرفت صنایع الکترونیک و تکنولوژی ساخت ازن ژنراتورها، استفاده از ازن در تصفیه آب استخرها ابتدا در آمریکا و اروپا و سپس در سایر کشورها گسترش پیدا کرد.

با توجه به عدم بجا گذاشتن باقیمانده در سیستم های تصفیه به کمک ازن و همچنین عدم وابستگی به کدورت آب و بهبود خواص شیمیایی آب، هم اکنون استفاده  از کلر به­تنهایی محدود شده است و در کشورهای پیشرفته می­بایست از سیستمهای ترکیبی کلر و ازن استفاده کرد.

 

ازن ژنراتورها به صورت دستگاه های ماژولار تولید می­شوند و به صورت خودکار آب استخر را ضدعفونی می­کنند. لازم  به ذکر است يك دستگاه خودكار كه عمليات تزريق افزودني هاي لازم  جهت گندزدایی كردن آب را انجام مي­دهد باید داری شرایط زیر باشد:

1-  بهرهبرداری ازآن احتیاج به دانش فنی خاصی نداشته باشد و به راحتي قابل تنظيم شدن باشد.

2- بايد ساختاري كاملا محكم داشته و از موادي ساخته شده باشد كه دربرابر سايش و خوردگي واثرات شيميايي ناشي ازمحلول هاوبخارات گندزدايي كننده مقاوم باشد.

3-  نبايد به راحتي در اثراستفاده مداوم ومستمراز كار بيافتد.

 4- بايد به راحتي قابليت تميز شدن، تعويض، نصب وتعميرمجدد راداشته باشند.

5- نوع طراحي و ساخت سيستم گندزدايي كننده آب بايد به گونهاي باشد كه توقف هاي سيستم را، بويژه هنگام قراردادن مواد شيميايي وافزودني هاي موردنيازدرآن به حداقل زمان ممكن كاهش دهد.

6-  تزريق كنندههاي مواد گندزدايي كننده بايد داراي محافظهايي باشد تادر صورت بروزهرگونه اختلال، حادثه ويا شكست درتجهيزات مربوطه امكان ورود مواد گندزدايي كننده به استخر شنا به روشهای دیگر فراهم باشد و فرآیند تصفیه آب استخر تا زمان تعمیر مختل نگردد.

7- بايد قادرباشند موادموردنيازبراي گندزدایی استخر را تا10ميلي گرم برليتر كلر يا  موادمشابه آن تامين نمايد تادر شرايط خاص جهت گندزدایی نمودن اشباعي استخرمورداستفاده قرار گيرد.

با توجه به موارد فوق در استفاده از مواد گند زدا ، پیشنهاد فنی و اقتصادی برتر استفاده از ازن ژنراتور در تصفیه آب استخر می­باشد. ازن ژنراتورها به راحتی قابل تنظیم بوده و بسیار قویتر و موثر تر از سایر مواد گندزدا به تصفیه آب استخر کمک می­کنند.

همچنین مهمترین مطلب در استفاده از ازن ژنراتورها عدم تولید هرگونه مواد شیمیایی جانبی یا سرطانزا می­باشد که در استانداردهای روز اروپا در زمینه تصفیه آب استخر بسیار مهم می­باشد.

صفحات مرتبط: کاربردهای ازن ژنراتورهای آردا، ازن ژنراتور نیمه صنعتی ، ازن ژنراتور صنعتی ، ضدعفونی هوا صنعتی