4 فوریه، 2019

ازن چگونه تشکیل می شود؟!

روش تخلیه الکتریکی، اثربخش ترین و قویترین روش تولید گاز ازن محسوب می شود. در این روش یک قوس الکتریکی بین دو الکترود غیر همنام (کاتد و آند) در هوا ایجاد شده و باعث تجزیه بخشی از مولکول های اکسیژن می گردد. اتم های جدا شده اکسیژن ضمن پیوند مجدد با سایر مولکول های اکسیژن، تشکیل مولکون ازن را می دهند.

الکترودهای به کار رفته در این روش، برای پخش قوس الکتریکی در هوا استفاده می شوند تا بخش بیشتری از مولکولهای اکسیژن داخل محفظه شکسته و تشکیل گاز ازن دهند.

ازن گازی بسیار ناپایدار بوده و پس از گذشت چند دقیقه (نهایتاً 30 دقیقه)تجزیه شده و از بین می رود. البته سرعت تجزیه ازن نیز به عواملی مانند شیمی آب، دما وpHبستگی دارد.

جهت مشاهده فیلم روی آن کلیک کنید:

 

صفحات مرتبط: کاربردهای ازن ژنراتورهای آردا، ازن ژنراتور نیمه صنعتی، ازن ژنراتورهای آزمایشگاهی ، ازن ژنراتور صنعتی ، ضدعفونی هوا صنعتی ، ضدعفونی هوا خانگی