۲۹ بهمن، ۱۳۹۷

روش کرونا یا تخلیه الکتریکی در ازن ژنراتور

در این ویدیو شما یک ازن ژنراتور را مشاهده می کنید که به کمک تخلیه الکتریکی از مولکول های اکسیژن، ازن تولید می کند.