25 دسامبر، 2017

تصفیه و ضدعفونی فاضلاب بهداشتی،صنعتی و شیرابه

فاضلاب از مهمـــترین منـابـع آلودگـی محیـط‌زیست در مقیـاس جهـانی بوده و بخشی از فاضلاب‌هـای تولیــدی در جهــان بدون هیچگونه تصفیـه‌های وارد محیـط می‌شود. فاضلاب ممکن است خانگی، صنعتی، کشاورزی و یا ترکیبی از میان این فاضلاب‌‌ها باشد.

فاضلاب را به روش‌های متعـددی تصفیه می‌کنند. در بین این روش‌ها، تصفیه بیـولوژیکی در دو فرم کلی هـوازی و بیهـوازی رایج‌تر است. مزایای کلی تصفیه بیهـوازی در مقایسه با تصفیه هـوازی را می‌توان نیـاز به انرژی کمتر، امکان استحصال انرژی از بیـوگاز تولیدی، تولیـد بیومس(لجن) کمتر، نیـاز به مـواد‌مغذی کمتر، امکان نرخ بارگذاری آلی بالاتر و در نتیجه اختصاص فضای‌ کمتـر به تصفیه‌خانه و امکان تغییر برخی از ترکیبـات خطرناک مثل کلروفرم به ترکیبات تجزیه‌پذیر بیولوژیکی برشمرد. معایب ایـن روش سرعت پاییــن سنتـز بیــومس (زمان راه‌اندازی طـولانی، زمان بازیابی طولانی در صورت اختـلال یا شوک)، نیـاز بـه مـواد مغـذی و ریزمغـذی‌های خـاص، حساسیت به تغییـرات pH و تامین قلیائیت کافی، کاهش کارایی تصفیه در فاضلاب‌های غنـی از سولفـات، بوی ناخوشایند بیوگاز، عدم توانایی تصفیه کافی تا حد استاندارد تخلیه پساب و عدم حذف نیتروژن می‌باشد.

با توجه به افزایش روز افزون صنعت در دنیا و به تبع آن در ایران، نیاز مبرم به سامانـدهی پساب‌هـای صنعتـی ضـروری مـی‌باشد. مصرف آب و سرانه تولید و بــار آلودگی فاضلاب در بسیاری از صنـایع از فاضلاب شهری بیشتر بوده و دارای ترکیبات شیمیایی پیچیده و متنوعی می‌باشند. از این‌رو استفاده ترکیبی از انواع روش‌های بیولوژیکی، شیمیایی، مکانیکی و حرارتی در تصفیه فاضلاب صنایع کاملا رایج می‌باشد.

لازم به ذکر است، شرکت فنـون آردا سـبــز اولیـــــن وارد کننده لامپ‌های UV در ایران و به کارگیرنده آن‌ها در صنعت تصفیه آب و فاضلاب بوده است. هم‌چنیــن ایـن شرکت در زمینه‌ فیلترهای جاذب موفـق به؛

1. ثبت اختـراع “ساخت جاذب از پـوست گـردو برای حذف نیتـرات از آب” ؛ با شماره ثبت اختراع 85924 و گرفتن تاییدیه آن از سازمان پژوهـشهـای علمـی و صنعتی ایــران

2. ثبت اختـراع “افزایـش قدرت جذب نانـو ساختــار گـرافــن اکساید تـوسـط فعـالسازی بــا HCl به‌منظـور حـذف نیتــرات از محیـط‌‌هـای آبـی”؛ با شماره ثبت اختـراع 90612 و گرفتـن تاییدیـه آن از سازمان پژوهشهـای علمی و صنعتـی ایــران گردیده است.

و این شرکت در سال 1395در زمینه بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات و تصفیه‌خانه‌های فاضلاب موفق به دریافت گواهی‌نامه صلاحیت بهره‌برداری و نگهداری از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب از شرکت مهندسی آب . فاضلاب کشور گردید.

برخی از پروژه های اجرا شده توسط این شرکت در این زمینه عبارتند از:

 • برج سپهر بانک صادرات
 • داروسازی مداوا
 • بیمارستان نوشهر
 • بیمارستان هاجر
 • پالایش گاز بید بلند
 • شهرک صنعتی لیـــا (استان قزوین)

 

 

 

فرايند اکسیداسیون کامل (Total Oxidation Process =TOP)

در حـال حاضــر شركت فنــون آردا سبــز با اختـراع فرایند اکسیداسیـون کامــل‌(TOP) به عنوان شركتي پيشرو در صنعت تصفیه‌فاضلاب صنعتی و شیرابه شناخته شده‌است. يکي از مهمــترين مـراحــل در تصفيـه‌فاضلاب، فــرآينــدهاي اکسيــداسیون(شيميايي، بيـولـوژيـکي، فيـزيـکي) مـي‌باشد. اگرچـه اکسيـداسيــون بيــولـوژيـکي به‌نظر اقتصادي مي‌رسد، امــا با تـوجه بـه تنــوع پساب‌هـای شیمیایی وارد‌شــده به تصفیــه‌خانه‌هــا در زمان‌هــاي مختـلف، امكان تصفيـه از طريق فرآيند بيولوژيكي به تنهایی غير ممكن‌است. ضمناً راندمان مطلوب سيستم‌هاي بيولـوژيكي در كاهش BOD است و این سيستـم‌هـا امكان كاهش COD بالا را ندارند. معمولاً براي كاهش COD بالا 

از سيستم‌هاي ديگري استفاده مـي‌شود. به دلیــل مشکلات یــاد شده استفاده از فرآينـدهـاي جديــد از جمله فرایند اکسیداسیون کامل(TOP) سرلوحه برنامه‌های شرکت آردا قرارگرفته‌است.

کاربردهای فرایند TOP

 1. اكسيداسيون تركيبات فلزات سنگين:

يکي از مشکلات موجود در تصفيه فـــاضلاب، وجود يـون‌هاي آهـن، منگنـز و سایر فلـزات سنگين مي‌باشد که بيشتر از طريـق پسـاب‌هـاي صنعتــي به محيــط تخليــه مي‌شوند. فرآيند TOP فلزات موجود را اکسيد و از آب خارج مي‌کند. همچنین در ایـن روش، اكسيداسيون تركيبات معدني و حذف مواد سـمـي مانند سيانيدهـا (كه در فاضلاب صنایع الكتروشيميايي مانند آبكاري فلزات و صنايع الكترونيك به‌وفــور یافت می‌‍‌شوند)، نيتـريت(-NO2) و سولفيــد(-H2S\S2) از فاضلاب‌هـا بـه سرعت انجام می‌پـذیرد. در انتها يـون عناصر ديگر ماننـد کادميـم، کبالت، کروم چهار ظرفيتي، مس، جيوه، نيـکل و سرب با تصفيــه ترکيبي بـه نحو موثـري زدوده مي‌شوند. به طور کلي فرآیند TOP، اکسيداسيون عناصر معدني را تا درجات بالاي اکسيداسيون پيش برده و آنها را به‌حالت پايدار 

تثبيت مي‌کند.

اهداف اصلي TOP در تصفيه‌ فاضلاب حاوی مواد اشاره شده، عبارتست از:

 • حذف تركيبات سمي (كه غالباً در غلظت‌هاي پايين در ميان مخلوطي از مواد مختلف وجود دارند)
 • اكسيداسيون نسبي بخش مقاوم بيولوژيكي كربن آلي محلول (به منظور بهبود فرآيند تخريب بيولوژيكي بعدي)
 • حذف ترکيبات شيميايي پايدار
 • حذف رنگ

2.  اكسيداسيون تركيبات آلی و مواد شيميايي مانند شوينده‌ها

بخش عمده تركيبات مشكل آفرين در فاضلاب‌هاي صنعتي، مخلوط تركيبات پيچيـده‌اي از انواع مواد آلـي با غلظت‌هاي مختلف از حدود ميلي‌گرم تا گرم در ليتر می‌باشند. وجـود اين ترکیبات، مشكلات مربوط به رنگ و بـو و مهــم‌تر از آن، تشكيل محصولات جانبي آلي سمـي در حين فرآيند تصفيه را به دنبال دارد. ايـن مواد به روش معمولي نه تنها حذف نمي‌شوند بلكه خود باعث اختلال در تصفیه بيولوژيكي مي‌شوند.

3. تبديل COD به BOD و حذف BOD

فرایند TOP عملکرد بسيار موثـری در کاهش COD دارد. در ایـن روش مولکـول‌هاي آلي با زنجيـره‌هاي بلند به فـرم‌هاي قابل‌تجزيه توسط ميکروارگانيســم‌ها (فرایند کاهش BOD) تبديل می‌شوند. در نتيجه می‌توان از ترکیب TOP و روش‌های بيولوژيکي براي رسيدن به کيفيت مطلـوب تصفیه فاضلاب‌هـای صنعتی و شیرابه زباله استفاده کرد.

4. افزايش حذف ذرات معلق

پيش‌ازناسيون قبل از جداسـازي ذرات مي‌تـواند راندمـان جداسازي را بطور موثـري بالا ببرد و ميزان مصرف منعقدكننده‌ها را كاهش دهد. گاز ازن قبل و يا همزمان با منعقدكننده‌ها (نمك‌هاي فريك يا آلومينيوم يا پليمرهاي كاتيوني) تزريـق می‌گردد و به عنـوان يك ميـكرو لختـه‌ساز سبب بهبـود جداسـازي ذرات با راندمان 20-90 درصد مي‌گردد. البتـه در سیستـم تصفیه شیرابه که افزایش لجن مورد نظر نیست، از منعقد کننده‌ها استفاده خواهد شد.

5. افزايش راندمان و طول عمر فيلترهاي کربن اکتيو

فيلتـرهـاي کربـن فعــال گرانــولي (= GAC) جاذب‌هـاي    ايده‌آلي در فرآیندهای تصفیه به حساب مي‌آينــد. ظرفيـت اين فيلتـرها با عبـور دادن آب حاوي ازن از روي آنـهـا افزايــش يافته و متـعاقبــاً عمــر مفيـد آنهـا و فاصله بيــن دو زمان سرويس آنها نيز بيشتر مي‌شود. اين امر موجب مقــرون به‌صرفه‌بودن استفاده از این نوع فيلتر در فرآيند TOP می‌شود.

6. افزايش غلظت اکسيژن در پساب خروجي

مزيـــت دیــــگر استفـــــاده از TOP فرآینــد در تصفیـــه فاضــلاب، افزایــش غلظـــــت اکسيــــژن در پسـاب خروجي تا حد اشباع مي‌باشد. زيرا ازن پس از مصرف به‌سرعت به اکسيـــژن تبدیــل مي‌شود.ايــن امر موجــب حذف مرحـله هــوادهـي مجـدد پسـاب براي رعايت استانداردهاي کيفيت آب از لحاظ اکسيژن محلول مي‌شود.

7. ضد‌عفوني و از بين بردن پاتوژن‌ها مانند ويروسها، باکتريها و انگلها

در اين فرآيند با حذف لجــن و استفــاده مكــرر از اکسیدانـت‌ها به‌نحو مطلوب و بسيارموثري، انواع آلودگي‌هاي ميکروبي کاهش یافته و ميــکروارگانيسم‌هاي مختلف نظيــــرانواع باکتريهـا، ويروسهـا، قارچهـا، مخمرهـا، اسپورهـا و هاگهـا نابــود می‌شوند. همچنين ازن قدرت زيـادي در گنـدزدايـي انــواع انگلهـــا از جمله كيست‌هاي کريپتــوسپوريــديم و انـواع آميـــب را دارد. اثـر ازن روي ميکروارگانيسم‌ها بسيار موثرتر از کلر مي‌باشد. ازن بسيار سريعتر از کلر عمل مي کند (گاه تا هزاران برابر) و اصولاً در مقايسه با ساير مواد گندزدا در کمترين دز، سبب نابودي پاتوژنها مي‌شود.

 

صفحات مرتبط: کاربردهای ازن ژنراتورهای آردا، ازن ژنراتور نیمه صنعتی، ازن ژنراتورهای آزمایشگاهی ، ازن ژنراتور صنعتی