۹ خرداد، ۱۳۹۷

پرورش ماهی

تحقیقات متعددی نشان می‌دهد که ازن در سیستم‌های مدار‌بسته پرورش ماهی منجر‌به افزایش تولید و نرخ زنـده مانی می‌شود. در این سیستـم‌ها بار مواد آلی معمولا متمایل به افزایش هستنـد و در تانک‌های ماهی این مسئـله خطر آلودگی و نفـوذ باکتــری‌ها، قـارچ‌ها و ویـروس‌ها‌ را افــزایش می‌دهد. یـک روش ایـده‌آل برای ضدعفونـی آب استخرهای پرورش ماهـی، استفاده از ازن در تانـک‌‌ تماس، پیش از استفاده است. ازن شدیدا خاصیت ضـد باکتریایـی و ضد ویروسی دارد و بر عکس سایر عوامل ضدعفونی، هیچ اثر جـانبی‌ای را بر جـای نمـی‌گذارد. جهـت رسیدن به حداکثر تولید در ابتدا، آب ورودی بـه استخـر‌های تخـم‌گشـایی باید کاملا از آلاینـده‌ها، میکروارگانیسم‌های آسیب زننده به ذخیره ماهی، عاری شده باشد. ازن به دلیل قابلیت اکسیدکنندگی بـالا و سرعت واکنش بالا و اثرات جانبی پایین بسیار مورد توجه است. از آنجا که بسیاری از آلاینده‌های موجـود در آب آبـزی‌پـروری به راحتـی اکسید می‌شـوند، ازن در این مورد چه از نظر حذف مواد جامد و چه از نظر کاهش نیتریت و مولکـول‌های غیرقــابل تجزیه آلــی، اهمیـت بسیـار زیادی پیـدا می‌کند. ازن همچنیــن قـادر به غیرفعــال کردن بسیاری از میکروارگانیسم‌های موجـود در آب است. کاهـش میکروب‌هـا برای به حداقـل رساندن ریسک بیمـاری از طریق منابــع تـامیـن آب استخرها، جلوگیری از گسترش پاتوژن‌ها و همچنیــن از بین بردن میــکروفلــورهای مورد تقاضــای تمام سیستم‌های آب مدار بستـه است. از آنجا که ازن سـرعـت واکنش سریعی دارد و همچنین اثرات جانبی ناشی از واکنش‌ کمـی را تــولید می‌کنـد و همچنیـن به عنـوان یک محصـول نهـایی در واکنش‌ها، اکسیژن تــولیـد می‌کند، پتانسیل فوق‌العاده‌ای برای صنعت آبزی‌پروری دارد.

 

مزایای ازن ژنراتور پرورش ماهی در صنعت آبزی پروری:

 • کاهش بیماری در آبزیان
 • افزایش اکسیژن محلول در آب
 • کاهش مصرف آب
 • افزایش سرعت رشد پرورش آبزیان
 • مکمل یا جایگزین فرآیندهای درمانی آبزیان
 • افزایش شفافیت آب
 • حذف آلاینده های آلی، آفت کش ها، مواد رنگی در آب و نیترات در محیط رشد آبزیان
 • بهبود در فیلتراسیون ترکیبات نامحلول در آب
 • بهبود در تصفیه بیولوژیکی

مزایای ازن ژنراتور آکواریومی(زینتی):

 • کنترل بیماری ها و جلوگیری از شیوع آن
 • کاهش استرس در آبزیان
 • افزایش در تکثیر و زادآوری آبزیان
 • حذف بوی بد ناشی از تجزیه ضایعات آبزیان
 • افزایش شفافیت و کریستالی شدن آب آکواریوم
 • حذف ترکیبات نیتروژنی مانند آمونیاک، آمونیم و نیتریت

 

 

صفحات مرتبط: کاربردهای ازن ژنراتورهای آردا، ازن ژنراتور نیمه صنعتی، ازن ژنراتورهای آزمایشگاهی ، ازن ژنراتور صنعتی