۴ بهمن، ۱۳۹۶

تصفیه شیرابه

گسترش شهرنشيني و صنعتي شدن، به ويژه در کشورهاي در حال توسعه، باعث انباشته شدن حجم عظيمي از زباله هاي شهري مي‍گردد. شیرابه محل دفن (leachate)  یکی از آلوده ترین انواع فاضلاب می باش د و به­دلیل استفاده وسیع از انواع خاکچال یا دفنگاه­های زباله (Landfill) شهری برای دفع نهایی پسماندها نگرانیهای بهداشتی و زیست محیطی […]