۱۶ دی، ۱۳۹۷

روش جذب سطحی

روش جذب سطحی و کاربرد آن در تصفیه آب جذب سطحی فرآیند جمع آوری موادی است که به صورت محلول در فصل مشترک مناسبی قرار دارند. فصل مشترک می تواند بین مایع و گاز، مایع و جامد یا مایع و مایع باشد. در صنعت آب فرآیند جذب سطحی به انتقال جرم از یک فاز مایع […]

۱۴ بهمن، ۱۳۹۶

تصفیه آب

امروزه به دلیـل مشخص شدن مضرات مواد رایج گنـد‌ز‌دا به ویـژه کلـر، در تمام دنيا استفاده از ازن در تصفيه آب آشـاميدني گسترش يافته است. از جمله مشـکلات به وجـود آمده تـوسـط کلـر، تشکیل ترکیبـات سـرطـانــزا ماننـد تـری‌هـالومتـان‌هـا(THMs) پس از استفـاده از آن می‌باشد. بنـابـرایـن در بسیاری از کشـورهـای توسعه یافته، مرحلـه کلـر‌زنـی در ابتدای […]

۴ دی، ۱۳۹۶

تصفیه و ضدعفونی آب

امروزه به دلیـل مشخص شدن مضرات مواد رایج گنـد‌ز‌دا به ویـژه کلـر، در تمام دنيا استفاده از ازن در تصفيه آب آشـاميدني گسترش يافته است. از جمله مشـکلات به وجـود آمده تـوسـط کلـر، تشکیل ترکیبـات سـرطـانــزا ماننـد تـری‌هـالومتـان‌هـا(THMs) پس از استفـاده از آن می‌باشد. بنـابـرایـن در بسیاری از کشـورهـای توسعه یافته، مرحلـه کلـر‌زنـی در ابتدای […]