18 فوریه، 2019

روش کرونا یا تخلیه الکتریکی در ازن ژنراتور

در این ویدیو شما یک ازن ژنراتور را مشاهده می کنید که به کمک تخلیه الکتریکی از مولکول های اکسیژن، ازن تولید می کند.