20 می، 2019

ازن ژنراتور استخر

آلودگی های استخرهای شنا

آب استخرهاي شنا سريعا بوسيله استفاده كنندگاني(شناگران) كه آلودگي هايي شامل چربي ومواد دفعي بدن مانند ترشحات بيني، بزاق دهان، عرق بدن، مواد مدفوعي، ادرار، كرم ها و لوسيون ها مختلف بدن را در آب استخر وارد مي كنند، همچنين به همان ميزان مو و گردوغباری كه از طريق باد و موادي كه از اطراف استخر رو باز وارد آن مي شوند، آلوده ميگردند.

در این راستا آلودگی های استخرهای شنا به 3 گروه تقسیم می می شوند:

الف-  آلودگی های فیزیکی: مواد نامحلول و کلوییدی که توسط شناگران و از فضای اطراف وارد آب استخر می شود، موجب کدورت آب می گردد و غذای میکروارگانیزم ها را تامین می کند.

ب- آلودگی های شیمیایی:آلودگي شیمیایی آب استخرهای شنا شامل مواد شیمیایی مورد استفاده در تصفیه آب استخر، مواد حاصل از واکنش این مواد، بخصوص گندزداها با موادآلی و معدنی موجود در آب خام و مواد دفعي آزاد شده از شناگرها شامل ترشحات بيني، حلقي، پوستي ، كرمها و پمادها و سوسپانسیون تراشه هاي پوست، مو و چرک،گریس،روغن ها و… که مواد انتقال یافته توسط شناگران به استخرهای شنا می باشد.

ج- آلودگی های میکروبیولوژی: استخرهای خصوصی و عمومی محل مناسبی برای رشد میکرواورگانیزم های بیماریزا می باشند که توسط بعضی شناگران به آب منتقل شده ودر داخل آب و یا در بیوفیلم فیلترها رشد و تکثیر می نمایند.

 احتمال انتقال بیماریهای عفونی از طریق استخرها امکان پذیر است، بنابراین افرادی که دچار بیماری هستند، نباید به این مکانها رفت و آمد کنند. از بین بیماری های منتقله از طریق آب استخرها میتوان به تب تیفوئید، دیسانتری، تراخم، لیپتوسپیروزیس، انتقال کرم های حلقوی و دیگر عفونت های پوستی، شیستوزومیازیس، خارش شناگران، بیماری دستگاه تنفسی ، بیماری گوارشی و…. را اشاره کرد. این عوامل بیماریزا را میتوان بصورت آمیب و پروتوزوآ، باکتری، ویروس، قارچ و کرم حاد و انگل دراکثر استخرهایی که فاقد سيستم هاي تصفيه بهداشتي مي باشند، مشاهده نمود .

آلودگی هایی كه وارد آب استخر ميشوند، ميتوانند از طريق پوست خراشيده وارد بدن شوند و ايجاد عفونت كنند. عوامل ايجادكننده زرده زخم و كورك) استرپتوكوك و استافيلوكوك (نيز ميتوانند از طريق آب آلوده استخر، منتقل شوند.

صفحات مرتبط: استخر , شنا , انواع استخر, ازن,  آب استخر , اسیدیته آب استخر , مواد شیمیایی , تصفیه ,  تصفیه آب استخر , دستگاه تصفیه , قیمت ازن , فروش ازن ژنراتور , شرکت تصفیه آب استخر , اوزون , قیمت اوزون , آلودگی استخر, آلودگی ,آلودگی آب , بیماریهای استخر