31 ژانویه، 2018

دستگاه های ازن ساز تصفیه هوا

1. تاییدیه مرکز جراحی ونک برای دستگاه تصفیه هوای آردا

2. تاییدیه سازمان انتقال خون برای دستگاه تصفیه هوا آردا  – ضدعفونی محیط

3. تاییدیه سازمان بهزیستی شرق تهران برای دستگاه تصفیه هوا آردا  

4. تاییدیه سازمان بهزیستی شمال تهران برای دستگاه تصفیه هوا آردا  

5. تاییدیه سازمان کنترل کیفیت هوای تهران برای دستگاه تصفیه هوا آردا  

6. تاییدیه مرکز توانبخشی ایمان برای دستگاه تصفیه هوا آردا

 

صفحات مرتبط: کاربردهای ازن ژنراتورهای آردا، ضدعفونی هوا صنعتی ، ضدعفونی هوا خانگی