9 می، 2019

ازن ژنراتور استخر.ازن ژنراتور چیست؟

منظور از ازن ژنراتور استخر چیست؟

تزریق ازن در استخر امروزه بسیار گسترش یافته است. از جمله مهمترین اهداف استفاده از ازن در استخرها در زیر ذکر شده است؟

مهمترین اهداف گندزدایی آب استخرها

1 -گندزدائي

2 -حذف مواد آلي ازت دار از جمله آمونياک

3 -کنترل مزه و بوي آب

4 -حذف هيدروژن سولفيد

5 -كاهش و حذف غلظت آهن ، منگنز و سولفید هیدروژن در نقطه شكست و حذف آمونیاک وسایر مواد آلی ازت دار

6 – حذف رنگ آب

7 -کنترل باکتري هاي کاهش دهنده آهن، منگنز و سولفات

8 -كاهش بار ميكروب هاي صافيها

9 -كسيداسيون مواد آلي

10 –تاثیر عامل اکسید کننده در کنترل و كاهش بو و مزه

11 – كمك‌ به جداسازي چربي ها

12 – گندزدايي وكاهش 98-99 درصد ميكروب ها

13 -حذف مواد رنگی و رنگ آب

مقايسه كارآيي گندزداها:

 در مقايسه ضريب كارآيي گندزداها از بين ازن، اسيد هيپوكلرو، يون هيپوكلريت و  كلر آمين   ها در
 7-8/6= pH مقایسه  گرديده است:

O3 <ClO2 > HOCl >NHCl2 > OCl > NH2Cl

 ازن قویترین و موثرترین ضدعفونی کننده می­باشد و اسيد هيپوكلرو در مقايسه با ساير گندزداها از نظر حذف ويروس، كيست آميبها و اسپور باکتری ها از جمله ازن و دي اكسيد كلر كمتر مؤثر است. يون هيپوكلريت نسبت به اسيد هيپوكلرو كمتر مؤثر است و قدرت گندزدايي منوكلرآمين با فاكتور زمان رابطه مستقيمي دارد. اسيد هيپوكلرو، يكي از دو نوع كلر باقيمانده، مؤثرترين عامل گندزدا در دسترس است. در صورتي كه اثر گندزدايي يون هيپوكلريت يك صدم اسيد هيپوكلرو است .

تزریق کلر

شیمی کلر

به طور متداول کلر برای گندزدایی در یکی از سه شکل : کلر گازی، هیپوکلریت سدیم(آب ژاول) و یا هیپوکلریت کلسیم (پرکلرین ) به کار برده می شود که برای هر یک توضیح مختصری در زیر ارائه شده است .

گاز کلر

گاز کلر در آب به سرعت به شکل هیپوکلریت (HOCL) هیدرولیز می شود . رابطه زیر واکنش هیدرولیز را نشان میدهد :

توجه داشته باشید که افزایش گاز کلر به آب PH آب را بدلیلی یون هیدروژن کاهش میدهد. اسید هیپوکلرو اسید ضعیفی است ) آن حدود 5.7) و بنا براین مطابق رابطه زیر مقدار کمی از آن به یونهای هیدروژن و هیپوکلریت تجزیه می شود .

در محدوده PH 8.5 – 6.5 این تجزیه نا تمام است و هرگونه HOCL و OCL-تا حدودی حضور دارند. در PH کمتر از 6.5 تجزیه HOCL بیشتر از OCL است، کلرزنی در PH کمتر ترجیح داده میشود .

هیپوکلریت سدیم

هیپوکلریت سدیم هنگام حل شدن گاز کلر در محلول هیدروکسید سدیم تولید می شود. معمولا محلول هیپوکلریت سدیم حاوی 12.5 درصد کلر موجود است. به طور متداول یک گالن محلول 12.5 درصد هیپوکلریت سدیم معادل یک پیوند کلر است . واکنش هیپوکلریت سدیم و آب در زیر نشان داده شده است .

رابطه فوق نشان میدهد که کابرد هیپوکلریت سدیم در آب مشابه هیدرولیز گاز کلر، هیپوکلرو تولید می کند . البته برخلاف هیدرلیز کلر، افزایش هیپوکلریت سدیم به آب یون هیدروکسیل تولید کرده که باعث افزایش PH آب می گردد. بعلاوه در تولید هیپوکلریت سدیم، هیدوکسید سدیم اضافیاستفاده می شود که باعث که باعث افزایش بیشتر PH آب می گردد .

هیپوکلریت کلسیم

هیپوکلریت کلسیم از ترکیب حاصله از انحلال گاز کلر در محلول اکسید کلسیم (آهک) و هیدروکسید سدیم تشکیل میشود . هیپوکلریت کلسیم تجاری به طور متداول حاوی 65 % کلر موجود است . این بدین معنی است که 1.5 پوند هیپوکلریت کلسیم معادل یک پوند کلر است . واکنش هیپوکلریت کلسیم و آب مطابق رابطه زیر است :

که در رابطه فوق نشان میدهد که کاربرد هیپوکلریت کلسیم در آب مشابه هیدرولیز گازکلراکسید هیپوکلرو تولید میکند و شابه محلول هیپوکلریت کلسیم، افزایش هیپوکلریت کلسیم به آب یون هیدروکسید تولید کرده که بهعث افزایش PH آب می گردد .

کلر آزاد

مطابق تعریف کلری که در آب به صورت یون هیپوکلریت (OCL-) و اسید هیپوکلرید ( HOCL) موجود باشد بنام کلر آزاد AVAILABLE FREE CHLORINEنامیده می شود .

کلر ترکیبی

اگر آبی دارای ترکیبات ازت بخصوص آمونیاک باشد کلر می تواند با آنها ترکیب شده و کلر و آمین بوجود آورد ( توجه شود که وجود ترکیبات ازت یکی از مهم ترین عموامل آلودگی آب است). کلر که در آب به صورت کلر آمین موجود باشد بنام کلر ترکیبی COMBINIED REIDVAL CHLORINE نامیده می شود.

کلر باقیمانده

مجموع کلر آزاد و کلر ترکیبی را کلر باقیمانده میگویند که در آزمایشگاه با استفاده از ارتو تولید ین و قابل اندازه گیری است که میزان آن مطابق استاندارد WHO و ایران باید 0.5-0.8mg/l باشد.

صفحات مرتبط:ازن چیست،ازن ژنراتور جیست،ازن چیست،ازن در استخر