12 ژانویه، 2019

تاثیر ازن زنی بر حذف و کاهش جلبک ها

ازن و کاربرد آن

کاهش جلبک به کمک تزریق ازن در این مقاله بررسی می شود. ازن گازي سنگين‌تر از هوا و يكي از اشكال آلوتروپي اكسيژن بوده، در غلظت‌هاي پايين بي‌رنگ ولي در غلظت‌هاي بالا آبي روشن است. در غلظت‌هاي بسيار كم (حدود چندppm ) بوي مشخص تندي دارد وناپايدار مي باشد. اين تركيب يك اكسيد كننده قوي می باشد. حلاليت ازن در آب كمتر از حلاليت كلر بوده و محلول آبي آن نيز ناپايدار مي باشد. اين گاز بصورت مصنوعی به دو طریقه استفاده از لامپهای مخصوص و یا تخلیه الکتریکی درحضور اکسیژن که بر روی دو قطب مثبت و منفی انجام می پذیرد تولید می شود .

خصوصيات ميكروب كشي ازن بيانگر پتانسيل بالاي اكسيداسيون آن مي باشد. تحقيقات نشان مي دهد كه گند زدائي توسط ازن حاصل اثر مستقيم آن بر باكتريها وتجزيه ديواره سلولي باكتريها مي باشد که به فرايند زوال سلولي معروف است.

با توجه به قدرت بالاي گندزدائي ازن در مقايسه با كلر وساير گندزداها، زمان كمتري جهت تكميل فرايند گندزدائي نياز مي باشد.

ازن با توجه به خاصيت اكسيدكنندگي قوي، قادر به از بين بردن انواع جلبك ها مي‌باشد. ازناسيون آب هاي آلوده شده به جلبك، سبب اكسيداسيون جلبك مي‌شود. ازن همچنين متابوليت ‌هاي محصولات جانبي توليد شده توسط جلبك ها را اكسيد و حذف كرده و در نتيجه باعث حذف طعم و بو خواهد شد.

دستگاه ازن ژنراتور مورد استفاده در اين تحقيق ARDA  فرانسوي مدل MHP1H مي باشد. براي توليد ازن توسط دستگاه، ابتدا از هوا استفاده گرديد، اما راندمان ازن توليدي پايين بود، به همين خاطر تصميم گرفته شد که از اکسيژن جهت توليد ازن استفاده گردد.

در مورد نتایج به دست آمده از نمونه های برداشت شده نتايج مربوط به  نمونه شماره K3-AL1-CUL در محیط شاهد تعداد 90 کلنی از جنس Chlorella شمارش شد که در غلظت های 0.38 ، 0.75، 1.13، 1.5 میلی گرم در ليتر ازن به ترتیب به 50، 75، 18 و صفر کاهش یافته است. در همين نمونه تعداد کلنی های یافت شده ازجنس Navicula در محیط 0.38 میلی گرم در ليتر ازن 2 عدد به دست آمده است و در محیط های حاوی غلظت های 0.75، 1.13، 1.5، میلی گرم در ليتر ازن به صفر رسيده است.

همچنین در نمونه K3-AL3-CUL در محیط شاهد 52 کلنی از جنس Chlorella یافت شد و با افزودن ازن میزان کلنی ها کاهش یافت، به طوری که در غلظت های 0.63، 1.25، 1.87 و 2.5 میلی گرم در ليتر ازن تعداد کلنی ها به ترتیب به 12، 5 ، صفر و صفر تقلیل یافت. در همين نمونه تعداد کلنی های یافت شده ازجنس Navicula در محیط شاهد 29 و در 0.63 میلی گرم در ليتر ازن 2 عدد  به دست آمده است، در حاليکه در محیط های حاوی غلظت های 1.25، 1.87و 2.5 میلی گرم در ليتر ازن به صفر رسيده است.

نتایج جدول:

در جداول زير تعداد جمعيت هاي رشد يافته از هر جنس در غلظتهاي مختلف ازن (هر جمعيت حاصل رشد و تقسيم يک فرد زنده و فعال مي باشد) مشخص شده اند.

در مجموع نتايج نشان مي دهند با افزايش غلظت ازن ميزان کلني هاي جلبکي کاهش مي يابد، و بنابراين ازن در حذف جلبک ها بسيار موثر مي باشد، و حداکثر با غلظت 3 ميلي گرم بر ليتر جلبکي در محيط باقي نمي ماند.

صفحات مرتبط: ازن ژنراتورهای صنعتی ، ازن ژنراتورهای نیمه صنعتی ، کاربردهای ازن ، ضدعفونی آب با ازن