20 اکتبر، 2018

انعقاد و لخته سازی در تصفیه آب

انعقاد و لخته سازی در تصفیه آب شامل اصلاح شيميايي ذرات كلوئيدي موجود در آب که در نهايت باعث كاهش نيروهاي دافعه بين ذرات مي شود که برای ته نشینی آماده است. براي اينكه امكان نزديك شدن ذرات و چسبيدن و اجتماع آنها با هم و تشكيل لخته فراهم شود لازم است پس از اين مرحله امكان تماس بين ذرات به نحو مناسبي فراهم گردد. براي اين منظور آب خروجي از واحد انعقاد به ملايمت به هم زده مي شود تا باعث تسريع در رشد لخته ها گردد.

اين عمل كه طي آن اندازه لخته ها بزرگ ميشود، لخته سازي ناميده ميشود. چنانچه اندازه لخته ها ريز باشد ته نشيني و صاف سازي آن دشوار، زمان بر و با بازدهي پايين خواهد بود. در واحد لخته سازي، همزن ها به آرامي جريان را به هم مي زنند تا اندازه لخته ها به حدي برسد كه ته نشيني و صاف سازي آن ممكن گردد.

اندازه معمول براي لخته هاي تشكيل شده در اين واحد بين 0.1 تا 2ميلي متر است. تشكيل لخته ها و رشد اندازه آن به دو صورت انجام مي گيرد. در نوع اول رشد اندازه لخته ها در نتيجه تماس بين ذرهاي طي حركت براوني(حركت تصادفي مولكولي) و در نوع دوم رشد اندازه لخته ها در نتيجه تماس بين ذره اي تحت اثر حركت و آشفتگي موجود در سيال صورت مي گيرد. در واحد لخته سازي نوع دوم به عنوان مكانيزم غالب در رشد اندازه لخته ها نقش دارد.

صفحات مرتبط: کاربردهای ازن ژنراتورهای آردا، ازن ژنراتور نیمه صنعتی، ازن ژنراتورهای آزمایشگاهی ، ازن ژنراتور صنعتی ، ضدعفونی هوا صنعتی ، ضدعفونی هوا خانگی