20 اکتبر، 2018

تصفیه آب به روش تبادل یونی

دامنه کاربرد تکنولوژی تبادل یونی عبارت است از: 
تولید آب بدون یون (Demineralization) 
حذف سختی آب 
حذف کاتیون های خارجی از آب 
حذف قلیائیت 
بازیابی مجدد آب در صنایع فلزی 
حذف نیترات و سولفات 
بازیابی و یا جداسازی مواد دارویی 
بازیابی فلزات با ارزش در صنایع فلزی