20 اکتبر، 2018

تصفیه فاضلاب به روش AOP

در این روش اکسیژن خالص و ازن در مقاطع مختلف در فاضلاب تزریق شده و با خاصیت اکسید کنندگی قوی سبب ازبین رفتن BOD فاضلاب می گردد. روش AOP اکسیداسیون فاضلاب برای فاضلاب های قوی با بار آلودگی بالا بعنوان یکی از مکمل های فرایند تصفیه بشمار می رود. اکسیداسیون فاضلابAOP میتواند بصورت تزریق مستقیم ازن و اکسیژن باشد و هم می تواند بصورت الکترود ها ( پیل شیمیایی ) استفاده شده و عمل نماید.