20 اکتبر، 2018

تصفیه فاضلاب به روش UABR

این پروسه به صورت رشد چسبیده یا رشد معلق طبقه بندی می گرددراکتور بافل دار بی هوازی یکی ازانواع سیستم هایی است  که در آنها از مدیا یا بستر به عنوان پایه ای درجهت  استقرار یا رشد میکرواورگانیسم استفاده می شود راکتور بافل دار بی هوازی است. در این راکتور فاضلاب پس از عبور  از بافل ها به خاطر انجام واکنش های بیولوژیکی بی هوازی دارای بار آلودگی کمتری می گردد.از مزیت های ویژه این فرایند می توان نام برد از 
   این سیستم تولید لجن کمتری می کند   زمان ماند جامدات بالا می باشد   یک بخشی برای ته نشینی جامدات ایجاد می شود