26 فوریه، 2019

تاثیر تغییرات pH در ازن زنی

تاثیر pH:

نوع واکنش ازن به مقدار pH بستگی دارد:

– خنثی یا اسیدی: مستقیم

– قلیایی: تشکیل رادیکال‌های OH

ازن به رادیکال‌های OH تجزیه می‌شود. زمانی که pH افزایش می‌یابد، رادیکال‌های OH اضافه می‌شود.

 O3 + OH → HO2 + O2

O3 + HO2– → OH + O2  + O2

رادیکال اکسیژن که از واکنش دوم به دست می‌آید، می‌تواند مجدداً  با ازن واکنش دهد .

افزایش در pH سرعت واکنش تجزیه ازن را افزایش می‌دهد.

برای فرآیندهای اکسیداسیون ترکیبی، اثر pH پیچیده‌تر است. نتایج تجربی نشان داده‌اند با  افزایش pH، در سرعت واکنش ازن با میکرو آلاینده‌ها، افزایش مداوم می‌یابد و PH مطلوب برای مواد مختلف، متفاوت است.
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در واکنش‌های ترکیبی ازن زنی با H2O2 یا اشعه UV، ازن زنی با هدایت تعادل به سمت HO-، مقدار آغازگر واکنش را افزایش داده و باعث تأثیر بیشتر این فرآیندها می‌شود.

عوامل دیگری که ممکن است استوکیومتری واکنش‌های ازن زنی را تحت تأثیر قرار دهند. مهم‌ترین این نکات در هنگام استفاده از ازن یا دیگر ضدعفونی‌کننده‌ها عبارت‌اند از:

1-  H2O2می‌تواند به‌عنوان یک جاذب رادیکال خود عمل کند.

2-  ازن می‌تواند به‌طور مستقیم با  رادیکالOH  واکنش دهد و به‌عنوان آنتی‌اکسیدان عمل نماید.

3- ازن و رادیکال‌های به وجود آمده، ممکن است توسط ترکیبات دیگری مصرف شوند.

جدول زیر تأثیر PH در ازن زنی را در دمای 15درجه سلسیوس را نشان می‌دهد.

تاثیر pH در ازن زنی