16 فوریه، 2019

محاسبه غلظت ازن خروجی از دستگاه ازن ژنراتور

– محاسبه ازن خروجی دستگاه ازن ژنراتور

غلظت ازن خروجی بر اساس g/hr بیان می‌شود.[1]

  • ازن خروجی با منبع تغذیه اکسیژن :

(Ozone Output (g/hr) = ((LPM x 0.001) x 60) x (14.3 x % by weight

  • ازن خروجی با منبع تغذیه هوای خشک :

(Ozone Output (g/hr) = ((LPM x 0.001) x 60) x (12.8 x % by weight

  • تبدیل از گرم بر مترمکعب :

(  Ozone Output (g/hr) = ((LPM x 60) x 0.001) x g/m3

استفاده از درصد وزنی به‌منظور اندازه‌گیری غلظت ازن، در شرایط مختلف متفاوت است لذا فرمول‌های متفاوتی برای تعیین دوز وجود دارد:

5- محاسبه آنلاین ازن تولیدی از ازن ژنراتور:

 https://twobtech.com/calculator/output_ozone_generator.html

شکل 1- نحوه اندازه گیری ازن از خروجی دستگاه ازن ژنراتور

مطالب مرتبط:

نحوه اندازه گیری ازن، نحوه اندازه گیری ازن به روش آزمایشگاهی،  کاربردهای ازن ژنراتورهای آردا، ازن ژنراتور نیمه صنعتی، ازن ژنراتور صنعتی ، ضدعفونی هوا صنعتی ، ضدعفونی هوا خانگی

منبع:

[1] چالکش امیری. محمد، اصول تصفیه آب، 1381 ، چاپ سوم، انتشارات ارکان