25 دسامبر، 2017

تصفیه فاضلاب پرورش طیور

قرنهاست که طبيعت هنگام صاعقـه و يـا بوسيله پـرتـو فـرابنفش خورشيد، اكسيژن فعـال را بوجود مي‌آورد و از خصوصيات ضد‌عفونی کننده آن براي پالايش آب، هوا و محيط‌زيستجانداران استفاده مي‌نمايد.اكسيـژن فعـال يک ضـد‌عفوني کننده بسيـار انعطاف‌پذير‌است و بسته به موارد استعـمـال، کاربرد‌هاي بسياري در ضدعفونـي هـوا، آب، محيط‌(ديوارها، کف زمين، سطوح‌)، لبـاسهـاي کار، اجسام و لوازم مختلف و مـواد را داراست. بـر‌خـلاف ضد‌عفونـي کننده‌هاي معمــول ماننـد: کلــر، فرمـاليـن و مواد‌شيميــايي ديگر، اکسيداسيـون با اكسيـژن، هيچگونــه مـواد‌سمـي يـا مضري برجاي نمي‌گذارد. ضد‌عفونـي با اكسيـژن فعـال به‌صورت پيوسته در حين کار و بـدون تخليه مـکان انجام مي‌گيرد و در نتيجــه به‌طــور مــرتب ميــزان آلـودگي در محيـط کاهـش‌ مـي‌یـابد. آب حـاوي اكسيــژن فعـال بــراي ضدعفـوني سالن‌هاي پرورش و نگهداري و شستشوي ديواره‌ها، کف ،آخـور و وسايل و لوازم کار … استفاده مي‌شود و اين كار به‌نحو مطلوب و بسيار موثري، انواع آلودگي‌هاي ميکروبي را کاهش مي‌دهد.

ضد‌عفوني آب

بيشتر منابع آب داراي ميکروارگانيسم‌هاي بيماري‌زا هستند که اين امر موجب بيماري و کاهش رانـدمان تبدیل غذا به گوشت مي‌شود. استفاده از اكسيـژن فعــال براي ضد‌عفوني آب آشـاميدني، سبب از بين رفتن ميکروبها و انگلهـاي موجود در آب مي‌شود و ايـن امـر سبب افـزايش رشد طيـور و کاهش بيماريهـاي ناشي از آب و مرگ و ميـر در مرغداريها مي‌گردد.

بوزدايي

اكسيژن فعـال تزريقي با جريان هـواي طبيعي محيط، ساختمان مولکولهاي بو‌زا را نيز تخريب مي کند و اين امر سبب مي‌شود تا کارگر‌ها از محيط کار بهتر و طيور نيز از شرايط زيستي مناسب‌تري برخوردار‌شوند که در نتيجه آن توان رشد افزايش مي‌يابد و ميانگين سود روزانه بيشتر مي‌گردد. تزريق اكسيـژن فعـال براي بـوزدايي در هوا سبب 15تا 20 درصد تقليـل نياز به تهويه هوا و صرفه‌جويي در هزينه گرمايش تا 30 درصـد و همچنيـن سبب کاهش بو در محوطه اطراف مرغداري مي‌شود. ضد‌عفوني خوراک دام با اكسيـژن فعـال خوراک‌ طيـور ضد‌عفوني مي‌شود و از رشد کپـک‌ها جلـوگيري‌شده و اكسيـژن فعـال بر روي ويروسها، سموم قارچي نيز عمـل مي‌کند از جمله افلاتوكسين موجود در خوراک را از بين مي‌رود، در نتيجه ميزان تغذيه طيور بيشتر و محصول ايمن‌تري توليد مي‌شود.

 

کاهش بيماري‌هاي طيور

استفاده از اكسيـژن فعــال براي از بين بردن پاتـوژن‌ها در صنـايع طيور از جمله فرآيندهـاي تخم گذاري، جوجه كشـي، پرورش اقلام گوشتـي و تخــم گذار و كشتارگاهـي آزمايش شده‌است. تحقيقات نشان مي‌دهند كه اكسيژن فعال، باکتريها، ويروسها، قارجها، کپکها و… محيط را از بين‌مي‌برد. اين امر سبب کاهش بيماري و مرگ و مير در جوجه‌هاي چند روزه و … مي‌شود و حتي استفاده از آن در چندين سال پي در پي سبب کاهش بيماري هاي طيور و حتي حذف برخي از آنها شده‌است. ضد‌عفوني کنندگي اكسيژن فعال بسيار موثـر و کاملاً طبيعي است به‌گونه اي که بعد از ضد عفوني، اكسيـژن فعـال تبديل به اکسيـژن معمولـي مي‌شود و به همين علت مي‌توان به‌صورت شبـانـه روزي از آن استفاده‌نمود و به هميـن خاطر آن را ضد عفوني كننده 24 ساعته مي‌نامند. استفاده از اكسيـژن فعال سبب توليد طيور سالم‌تر، چاق تـر و کاهـش مرگ و مير در آن ها مي‌گردد.

ضدعفوني تخم مرغ

با استفاده از اكسيـژن فعال، سالمـونلا بر روي پوسته تخم مرغ از بين مي‌رود. كاهش سالمونلا بوسيله اكسيـژن فعـال در آزمايشات كنترل كيفي روزانه نشان داده شده‌است همچنين مقدار آمونياك تا بالاي 60% كاهش و نيز توليد تخم مرغ و كيفيت آن افزايش يافته‌است.

مزاياي استفاده از اكسيژن فعال درمرغداري‌ها:

  1. افزايش تعداد و اندازه طيور
  2. کاهش بيماري و مرگ و مير
  3. افزايش راندمان تبديل غذا به گوشت
  4. افزايش ايمني در محصولات توليدي نظير تخم مرغ
  5. کاهش هزينه‌هاي گرمايش
  6. کاهش بوهاي نامطلوب و نياز به تهويه هوا
  7. تخريب سريع همه ميکروارگانيسم‌هاي  بيماري زا

برخی از پروژه های اجرا شده توسط این شرکت در این زمینه عبارتند از:

  • مرغداری لانه مرغ
  • اتحادیه مرغداران یزد
  • مرغداری آلمــاتـر همدان

صفحات مرتبط: کاربردهای ازن ژنراتورهای آردا، ازن ژنراتور نیمه صنعتی، ازن ژنراتور صنعتی ، ضدعفونی هوا صنعتی