25 دسامبر، 2017

تصفیه و ضدعفونی بیمارستان‌ها

در‌حال حاضـر شرکت فنـون آردا سبــز به عنوان شرکتی پیشـرو در پالایش آب و هـوا و حذف آلودگی‌های زیست‌محیطی، در ایـران شناخته‌می‌شود. همچنین این شرکت در زمینه سیستم‌های تصفیه و ضدغفونی بیمارستان‌ها فعالیت می‌نماید. از جمله این فعالیت‌ها در این زمینه می‌توان به؛ ضـدعفونی آب بیمارستان، تصفیه فـاضلاب بیمارستانی، تصفیه و ضدعفونی زباله‌های شیمیایی و عفونی، ضدعفونی هــوا، محیط و همچنین بــوزدایی محیط بیمارستان‌ها اشاره کرد.

ضد‌عفوني آب‌ بيمارستاني

اثر اكسيژن فعال روي ميكروارگانيسم‌ها بسيار موثرتر از كلر مي‌باشد. دلايل استفاده از اكسيـژن‌فعال در تصفيه آب به شرح زير است:

 1. ضدعفوني و ازبين بردن باكتريها، انگلها، قارچها و … و همچنین كنترل رشد جلبک‌ها 
 2. حذف تركيبات شيميايي پايدار مانند كود و سموم شيميايي، حشره كشها، شوينده‌ها، رنگها و …
 3. بهبود خط انعقادسازي، معلق سازي، زلال سازي و فيلتراسيون
 4. زدون آهن، منگنز و ديگر فلزات سنگين
 5. كاهش تشكيل تري هالومتانها و پيش‌سازهاي آنها
 6. تبديل BOD به COD و جذب BOD
 7. بهبود مزه آب

 

تصفيه فاضلاب بیمارستانی

استفاده از تصفيه خانه‌هاي متداول با استفاده از فرآيند لجـن فعال در بيمارستانها و درمانگاه‌ها به‌دليل كمبود فضا مقدور نمي‌باشد و مشكلات زيادي از جمله بــوهاي نامطبـوع در محيط و تكثيـر و رشد جانواران موذي ا زقبيل مـوش و حشـرات در كنـار سيستـم لجـن فعـال باعث نشر و گسترش آلودگـي در محيـط‌هـاي بهـداشتي مـي‌گردد. اكسيداكسيـون با اكسيـژن‌فعـال يكي از راههاي متـداول جهت كنترل بو است. اكسيـژن فعـال مـولكـولهـاي آلي بوزا با زنجيره‌هاي بلند را اكسيد كرده و آنها به تركيبات كوچكتر كه بـو ندارد، تبديل مي كند.

اكسيــژن فعـال سبب افزايش غلظت اكسيژن در پساب خـروجـي تا حد اشبـاع مي‌گردد، زيرا اكسيـژن فعـال به سرعت به اكسيــژن تجـزيه مي‌شود. ايــن امر مـوجب حذف نيـاز به هـوادهـي مجـدد پســاب براي رعايـت استانـداردهاي كيفيـت آب از لحاظ اكسيژن محلـول مي‌شود. لجــن فعـال، محيط رشد مناسب بـراي ميكــروارگانيســم‌هاي بيمــاريـزا نيــز مي‌باشد و اين امـر مراكـــز درماني را با خطرات جــدي روبــــرو مي‌نمـايد. در نتيجه نيـاز مبــرم به سيستــمي كه علاوه بر پالايـش فـاضـلاب، جـلوگيـري از شيـوع آلودگـي در محيـط بهـداشتـي را نيز انجـام‌دهد، بسیار زیاد است. مطــالعـات اپيدميـولـــوژي طي دهه‌هـاي اخيـــر نشان داده‌است كه شيــوع بيماريهاي ويروسـي مانند هپاتيت به خاطر ناتـوانـي كلر در نابودي ويروسهـاي آب و فاضلاب نيز بوده است.

لازم به ذكر است كه كلرينـه كردن بسيــاري از ميـکروارگانيســم‌هـا را از بين مي‌برد اما به‌دليل عـواقب بهداشتـي و سميــت كلرينــاسيـــون و سخت‌تر شدن معيارهاي تخليه فـاضلابهاي خروجي، عوامـل گنـدزداي ديگر نظيـر اكسيـژن فعـال، اشعه فرابنفش، آب اكسيــژنه و … پيشنهــاد شده‌اند كه از ميـان اين مـواد اكسيـژن فعـال به عنـوان موثــرتـرين و بهـــترين آنهـا شناخته‌شده‌است . همچنيــن كلـــر و ديگر مــواد شيميـايي استفاده شده در آب، اثــرات منفــي بر روي محيـط زيـست دارند. محققــان EPA تایيــد كردند كه اكسيژن فعــال نسبت به كلر و ساير مواد ضد عفوني كننده ايمن‌تر است. اكسيژن فعال مي تواند تقريبا تمامي فاضلاب‌ها را تصفيه نمود و همزمان ضدغفـونـي را نيز انجام‌دهد. در اين سيستـم مـي‌توان در فضاي محدودي عمل پالايـش و ضدعفونـي را روي طيــف وسيعــي از آلاينده‌هـای فاضلاب انجام داد. در حاليكه هيچگونه مشكل بـو، آلودگي ثانويه و بوجود آمدن حشرات در اين سيستم وجود ندارد.

 

تصفيه و ضدعفوني زباله‌هاي شيميايي و عفوني بيمارستان‌ها

پسمانـده‌هـاي بيمارستـاني شامل كليه مواد زائـدي است كه در مراكز و مؤسسـاتي از قبيل بيمـارستانها، مــراكـز بهداشتي‌درماني ، آزمايشهاي تشخيص طبي و تحقيقاتي و ساير مراكز مشابه توليد مي‌شود.

آلودگي‌هاي زيست محيطي و گسترش بيماريهایي مانند هپاتيــت و ايــدز، ناشـي ازعدم توجه به مديريت مـواد زائـد جامد به‌ويـژه در كشورهاي در‌حال توسعه نشان‌مي‌دهد که گسترش بيمـاري از طريق انتقــال آلودگی و بیماری به‌وسیله مـواد زائـد بيمارستاني از قبيــل تماس كودكان با مواد دور ريخته‌شده، استفاده معتادان از سرنگ‌هاي مصرف‌شده آلوده به ويـروس ايــدز و هپاييت B و همچنین تماس كارگران بیمارستان با زباله‌هاي عفـونـي ، صورت گرفته است. اكسيــژن فعــال سريعــاً مواد شيميايي موجود در محيط را اكسيـد مي‌نمايد و نتيجه اين اكسيداسيـون تنهــا اكسيـد اجزا و اكسيـژن مي‌باشد كه كامـلاً زيسـت محيطــي است. اكسيژن فعال به دليل پتانسيل اكسيداسيون بالا در محيط پايدار نيست و پس از مدت كوتاهي تبديل به مولكول پايدار اكسـيژن مـي‌گردد.

به طوركلي مزايای اين سيستم نسبت به ساير روش ها عبارت است:

 1. برگرفته از طبيعت و كاملاً زيست‌محيطي
 2. ضدعفوني كننده و تصفيه و تجزيه كننده زباله‌هاي عفوني و شيميايي
 3. اثر بخشي به كليه ميگروارگانيسم‌ها (اسپورها، باكتريها، ويروسها، انگلها و ….)
 4. بي‌نياز از خريد و نگهداري مواد
 5. ضدعفوني، تصفيه و تجزيه كننده شيرابه زباله و گازهاي بوجود‌آمده
 6. كمترين مصرف انرژي نسبت به روشهاي حرارتي مستقيم و غيرمستقيم
 7. همگام با معاهده پاریس
 8. عدم نياز به اپراتور متخصص
 9. توليد داخل كشور با استفاده از فن‌آوري روز دنيا

 

ضدعفوني هوا و محيط بيمارستان‌ها

يك عامل آلودگي محيط، ويروسهـا و باكتريهـای منتشر‌شونده در محيط بوسيله عطسه و سرفه مي‌باشد. ضدعفونـي با اكسيـژن فعـال به صورت پيوسته در حين كـار و بـدون تخليه مـكان انجام‌ مي‌گيرد و در نتيجـه به‌طـور مرتب ميزان آلودگي در محيـط كاهش مي‌يابد. اكسيـژن فعـال به‌ نحو مطلـوب و بسيار موثـري انواع آلودگـي‌هاي ميكروبـي را كاهـش مي‌دهد. طيـف اثـر اكسيـژن فعـال روي ميـكروارگانيســم‌هـا بسيـار مـوثـرتر از كلــر مـي‌باشد. امــروزه در ايــران به‌صــورت متداول براي كنترل آلودگي هـوا از فيلترهاي هـپـا استفاده مي‌شود. اين نوع فيلترهـا عمدتـاً براي جدا‌سازي ذرات 30 درصد ميكرون به بــالا طراحي مي‌شود و رانـدمان‌هاي اعــلام شده براي ايـن نــوع فيلتــرهـا بر مبنــاي ميـزان جذب ذرات بالاتــر از 30 درصد مي‌باشد. امــا اكسيـژن فعــال بر كاهــش بارميكروبـي موثــر مي‌باشد در نتيجــه سيستـم هـپـا روي كاهش ذرات موثر بوده و هيـچ گونـه كاهش ميكروبـي براي آن اعـلام نگرديـده است. اكسيـژن فعـال ضدعفوني كننده و پاك كننده هواست و با ايجاد رايحه اي طبيعي در محيط، فضاي مطبوع و عاري از بو آلودگي هاي شيميايي و ميكروبي به‌وجود‌‌ مي‌آورد.

بو زدايي محيط بيمارستان‌ها

بـو يكي از شاخص‌هاي مشهود آلودگي هوا است كه ممكن است از منابـع مختلفـي بـه‌وجود آيد. در خلال چنـد سال گذشته ، كنـترل بـو يكي از مشكلات اصلـي در طـراحي و بهـره‌برداري تأسيسات جمع‌آوري، تصفيه و دفع فاضلاب با سيستم لجن‌فعـال بوده‌است. در اكثـر سيستـم‌هایي كه تاكنون براي بوزدايي استفاده می‌شده‌است، اقدام به استفاده از بـوهاي پوششي براي پنهـان نمودن بوي نامطلوب انجام گرفته‌است كه اين عمل نه تنها بوي نامطلوب را از بين نمي‌برد بلكه حجم آلاينده‌هاي بوزا در محيط را افزايش مي‌دهد.

در حال حاضر، به اثبـات رسيده‌است كه بـوي هر مـولكـول احتمالاًُ به كل آن مولكول مربوط مي‌شود لذا با تخريب ساختـار‌مولكـول مي‌توان بوي آن را به‌صورت مـوثـر از بين برد. بدین منظور گزينـه اكسيداسيـون با يك ماده اكسيد كننده مطرح مي‌باشد كه خود آلاينده محيـط زيست نباشـد و اكسيـژن فعـال قــوي‌ترين و مـوثـرين رفـع كننده بـوهاي نامطبوع مانند گازهاي شيميايي (مانند آروماتيك ها و …) و بوهاي ناشي از حيوانات، كپك و قارچ ، دود‌ دخانيات و … است. اكسيـژن فعــال علاوه بر قابليت بــوزدايي يك ضدعفوني كننده بسيار قــوي نيز مي‌باشد و به‌نحـو مطلوب و بسيار مـوثري انواع آلودگي‌هاي ميكروبي را از بيـن مي‌برد. ويژگي‌هـایي نظير قابليت تجزيه تركيبات سمي شيميايي و نيز كشتن انواع ميكروارگانيسمها، اعم از باكتريها و ويروسهـا، اكسيژن فعال را به مهمــترين عامل پاك كننده محيط تبديل كرده‌است.

برخ

 

ی از پروژه های اجرا شده توسط این شرکت در این زمینه عبارتند از:

 • بیمارستان محک
 • بیمارستان هاجر
 • بیمارستان نیرو هوایی ارتش

 

 

 

صفحات مرتبط: کاربردهای ازن ژنراتورهای آردا، ازن ژنراتور نیمه صنعتی، ازن ژنراتور صنعتی ، ضدعفونی هوا صنعتی