29 ژانویه، 2019

دانشنامه

در این قسمت به معرفی انواع روش های تصفیه آب، فاضلاب، شیرابه و تصفیه پساب صنعتی می پردازیم که به تناسب حجم دبی ،شرایط تصفیه، نوع محل روش مناسب تصفیه باید انتخاب گردد.