30 می، 2018

آرد و نان

با وجـود اينکه هنگام پختـن نـان، اکثر ميـکروارگانيسـم‌ها در اثر حرارت کشتـه مي‌شوند اما اسپـورباسيـلوس‌هـا و کلستريديـوم‌هـــا و قـارچ‌هـا از بين نمي‌روند و پـی‌در‌پی تکثيــر مي‌شوند، مگر اينکه مواد‌شيميايي جلوگيري کننده از رشد باکتري، به خميــر نـان افـزوده شود. ازن با دارا بودن خاصيت ضدعفونـي کنندگي، قابليت از بين بردن انواع باکتري‌هـا، اسپورهـا و قـارچهـاي منتشر شـونده ازطريق هـوا يا آب را دارد و از ايجاد کپک و قـارچ در نان جلوگيري مي‌کند، در نتيجه زمـان ماندگاري آن را افزايش مي‌دهد.

ازن عـلاوه براينــکه يـک اکسيــد کننـده قوی است ماننــد همـه اکسیـد کننـده‌هـا يک ضد‌عفونـي کننده قـوي نيـز مي‌باشد و قابليت از بين بردن باکتري‌ها، اسپورها و قارچ‌هـاي منتشر‌شونده ازطريق هـوا يا آب و … را دارا می‌باشد. آردي که جهت تهيـه نــان بکار مي‌رود داراي کربـوهيدرات مي‌باشد که مقداري از کـربـوهيدرات‌ها به وسيلـه آنزيم‌هاي مخمـر درخمير مـايه‌ ترش، هيدروليز مي‌شوند و موجب ورآمدن خمير مي‌گردند. در اين مرحله، خميـر‌نان محيط مناسبـي براي رشد و زندگي باکتري‌ها مي‌باشد، با وجود اينکه هنگام پختن نان، اکثرميـکروارگانيسـم‌ها در اثـر حرارت کشته مي‌شوند ليکن اسپــورباسيـلوس‌ها و کلستريديـوم‌هـا و قارچ‌هـا نه تنهـا از بين نمي‌روند بلکه تکثير مي‌گردند مـگر اينکه مـواد شيميايـي جلـوگيري کننده از رشد باکتري بـه خمير نـان افـزوده شده باشد. در این مـورد هم می‌توانیم از ازن استفاده کنیم بـدون اینکه بعـد از پختـه‌شدن اثـری از هیـچ مـاده شیمیـایی در نــان مانده‌باشد. به عـلاوه ازن با دارا بودن خاصيت ضدعفوني کنندگـي سبب کاهش آلودگـي در محيــط و زمان ماندگاري آرد و نـان می‌شود.

گاز ازن عمل ورآمدن آرد را تسريـع مي‌کند و با اکسيداسيون گروه‌هاي سولفيدريل پروتئين آرد به شکل موثـري کيفيت آرد را بهبود مي‌بخشد و با اين عمل سبب ايجاد حجم در نان و کيک مي‌گردد.

مزایای استفاده ازازن ژنراتور در آرد و نان:

  • کاهش محیط رشد میکروارگانیزم‌های فاسد کننده آرد
  • افزایش زمان ماندگاری محصول
  • جلوگيري از رشد كپك
  • تسریع عمل رسیدن آرد
  • افزایش کیفیت آرد
  • عدم استفاده از مواد شیمیایی مضر
  • افزایش اطمینان در تولید محصولات سالم، ایمن و بی‌خطر

 

 

صفحات مرتبط:  کاربردهای ازن ژنراتورهای آردا، ازن ژنراتور نیمه صنعتی، ازن ژنراتور صنعتی ، ضدعفونی هوا صنعتی