23 ژانویه، 2018

تصفیه هوا و بوبری

 شناخت بـو امـروزه آلودگي هـوا يكي از نگراني‌هـاي مردم براي سلامتي می‌باشد. افرادي كه در معـرض آلودگي هـوا هستند در معرض انواع بيماري‌هـا و نارسائي‌‌هايي كه ريشه در تنفس دارند، قرار مي گيرند. بو يكي از شاخص‌هاي مشهـود آلودگـي هوا است كه از منابع مختلفـي ماننـد فاضـلاب‌هـاي شهــري و صنعتي، زبــاله‌هـا، حيوانات، دخانيات، گازهاي شيميايي […]

25 دسامبر، 2017

تصفیه هوا و بوبری

 شناخت بـو امـروزه آلودگي هـوا يكي از نگراني‌هـاي مردم براي سلامتي می‌باشد. افرادي كه در معـرض آلودگي هـوا هستند در معرض انواع بيماري‌هـا و نارسائي‌‌هايي كه ريشه در تنفس دارند، قرار مي گيرند. بو يكي از شاخص‌هاي مشهـود آلودگـي هوا است كه از منابع مختلفـي ماننـد فاضـلاب‌هـاي شهــري و صنعتي، زبــاله‌هـا، حيوانات، دخانيات، گازهاي شيميايي […]