25 دسامبر، 2017

تصفیه و ضدعفونی فاضلاب بهداشتی،صنعتی و شیرابه

فاضلاب از مهمـــترین منـابـع آلودگـی محیـط‌زیست در مقیـاس جهـانی بوده و بخشی از فاضلاب‌هـای تولیــدی در جهــان بدون هیچگونه تصفیـه‌های وارد محیـط می‌شود. فاضلاب ممکن است خانگی، صنعتی، کشاورزی و یا ترکیبی از میان این فاضلاب‌‌ها باشد. فاضلاب را به روش‌های متعـددی تصفیه می‌کنند. در بین این روش‌ها، تصفیه بیـولوژیکی در دو فرم کلی هـوازی […]