24 ژانویه، 2018

تصفیه فاضلاب دامداری

آب آشامیدنی آب ازن دار باعث افـزایش سطـح تـولیـد در مـزارع پـرورش مـرغ و دامپـروری‌ها می‌شود، در‌نتیجه با استفاده از این تکنولوژی، منافع مالی آن، در سود‌نهایی دیده خواهد‌ شد. اگر حیـوانات شمـا از رشد کم، تولید مثل پائین، بیمـاری مداوم رنـج می‌برند و تولیـد شیـر آنهـا کـم می‌باشد، می‌تواند دلیـل آن آب باشد. گاهـی کیفیـت […]