23 ژانویه، 2018

تصفیه آب پرورش آبزیان

مسئـله پــرورش ماهـی و موجودات آبزی قدمتی حدود 4000 سال دارد، اما طی 3 دهه اخیر به‌دلیل کاهش شدید ذخـایر طبیعـی آبزیان، بسیار توسعه یافته است. مسئله پرورش ماهی در جهـان از سال های 1950 تـا سـال 2004 با نرخ رشد سالیانه 8/8 درصد افزایش یافته است. اهمیت ویژه ماهی در سلامـت افراد، امروزه تقاضای […]

25 دسامبر، 2017

تصفیه پساب پرورش آبزیان

مسئـله پــرورش ماهـی و موجودات آبزی قدمتی حدود 4000 سال دارد، اما طی 3 دهه اخیر به‌دلیل کاهش شدید ذخـایر طبیعـی آبزیان، بسیار توسعه یافته است. مسئله پرورش ماهی در جهـان از سال های 1950 تـا سـال 2004 با نرخ رشد سالیانه 8/8 درصد افزایش یافته است. اهمیت ویژه ماهی در سلامـت افراد، امروزه تقاضای […]