30 می، 2018

اماکن عمومی

در بیمارستان، هتل، رستوران اماکن عمومی به علت وسعت مواردی که نیاز به ضدعفونی، بوبری و سفیدکنندگی دارند. ازن ژنراتور بیمارستان می‌تواند کاربرد وسیعی داشته‌باشد. ازن به صورت گاز و همچنین به صورت حل شده در آب کاربرد فراوانی در ضدعفونی هوا و تجهیزات اماکن عمومی مختلف دارد و به دلیل اینکه ازن دارای نیمه […]