ما در شبکه های اجتماعی :

هوای آلوده

حذف زایلن از هوای آلوده
20 اسفند 1402

حذف زایلن از هوای آلوده   هوای آلوده یکی از چالش‌های جدی محیط زیست و سلامت عمومی جامعه‌هاست. یکی از ...

حذف کاتالیستی اتیل بنزن از هوای آلوده
17 اسفند 1402

حذف کاتالیستی اتیل بنزن از هوای آلوده   مقدمه: آلودگی هوا یکی از چالش‌های جدی محیط زیست و بهداشت عمومی ...

حذف تولوئن از هوا
6 آذر 1402

حذف تولوئن از هوا: یک چالش محیط زیست   تولوئن یکی از ترکیبات شیمیایی است که در محیط‌های صنعتی و ...