۲۶ تیر، ۱۳۹۷

استفاده از ازن در دریاچه های مصنوعی

 استفاده از ازن در احیاء آب دریاچه های مصنوعی عموماً در طبیعت برای ادامه حیات موجودات زنده، نیازمند شرایط زیست محیطی مناسب بوده که بهترین آن وجود اکسیژن است . اهمیت موضوع تا حدی است که میزان پاکی آب را بر مبنای میزان اکسیژن محلول در آب می سنجند و در مورد فاضلاب از میزان […]